ATEX – chłodzenie w strefach wybuchowych

W przemyśle chemicznym, naftowym, gazowym, petrochemicznym, farmaceutycznym czy też morskim (statki, platformy) występują łatwo zapalne ciecze (np. benzyna, ropa, rozcieńczalniki, alkohole), gazy palne (np. propan-butan, wodór) a także pył, które mieszając się z otaczającym je powietrzem mogą tworzyć atmosferę wybuchową. Wystarczy wtedy jedna iskra lub przekroczenie temperatury zapłonu danej substancji aby doprowadzić do zapalenia się mieszanki i jej wybuchu.

Industrial Frigo specjalizuje się w projektowaniu i produkowaniu urządzeń do stref niebezpiecznych, a szczególnie do strefy II tzn. obszarów zagrożonych wybuchem gazów, oparów, mgły lub pyłów, w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex).

W strefach, w których występuje tego typu zagrożenie wymagane jest stosowanie systemów ochronnych, specjalnie wykonanych urządzeń i aparatury. Już w fazie projektowania i konstruowania jest brane pod uwagę bezpieczeństwo ludzi oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektu. Na tym etapie dokonuje się wyboru odpowiednich elementów, z których każdy ma wpływ na bezpieczeństwo całego systemu. Stosuje się niezbędne systemy ochronne i zabezpieczenia dostosowane  do stopnia występującego zagrożenia wybuchem w tej strefie.

Wszystkie tego typu urządzenia i ich komponenty spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, posiadają  rozwiązania konstrukcyjne uniemożliwiające zainicjowanie zapłonu mieszanin wybuchowych. Są one oznakowane zgodnie z przyjętymi wymogami. Industrial Frigo wystawia dla nich świadectwo zgodności potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi normami (EN), które odnoszą się do projektowania, produkcji i badań urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Urządzenia do stref niebezpiecznych produkowane przez  Industrial Frigo są zabezpieczone między innymi przed:
a) prądami przetężeniowymi
b) przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi
c) wyładowaniami atmosferycznymi
d) wyładowaniami elektryczności statycznej, powstawaniem iskier i łuków elektrycznych
e) korozją urządzeń, np. na statkach, gdzie urządzenia są narażone na działanie wody morskiej
f) działaniem substancji chemicznych, wilgocią
g) wpływem mechanicznym
h) powstawaniem podwyższonych temperatur, mogących zapalić mieszaniny wybuchowe.

Poprawna i bezpieczna praca urządzeń Industrial Frigo w strefach zagrożonych wybuchem jest zapewniona  przez prawidłowy dobór do warunków pracy, czyli do właściwości występujących w danej przestrzeni czynników tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe, przyjętej klasyfikacji do stref zagrożenia wybuchem, prawidłowego montażu, zasilania i zabezpieczenia przed skutkami zwarć i przeciążeń.

Industrial Frigo oferuje specjalne:

  • agregaty wody lodowej (chillery)
  • jednostki klimatyzacji powietrza (air conditioning units)
  • termoregulatory wodne i olejowe (temperature control units)
  • agregaty wody lodowej na statki (naval chillers).

Urządzenia wyprodukowane według norm Atex mają zastosowanie w przemyśle chemicznym, petrochemicznego i stoczniowym. Urządzenia te z powodzeniem pracują na platformach wydobywających ropę naftową i gaz, w rafineriach, na statkach oraz zakładach chemicznych.

Więcej informacji: www.atexchillers.com